Προ-επώαση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών από το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του έργου AgroInnoEco

Προ-επώαση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών από το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του έργου AgroInnoEco

Στο πλαίσιο του έργου AgroInnoEco του προγράμματος Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τον Συντονιστή του έργου που είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, ξεκινάει τη διαδικασίας προ-επώασης των 15 καινοτόμων επιχειρηματικών προτάσεων στον τομέα της αγροδιατροφής, που επιλέχθηκαν από τον διαγωνισμό που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου.
Ο διαγωνισμός διεξήχθη ταυτόχρονα στις τέσσερις περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο και είναι οι Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρος και Ελλάδα (Δυτική Ελλάδα). Σκοπός του έργου AGROINNOECO είναι να αναδειχθούν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες από νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες, οι οποίοι μέσω μιας διαδικασίας εκπαίδευσης και δικτύωσης θα υποστηριχθούν, προκειμένου να ετοιμάσουν βιώσιμα επιχειρηματικά πλάνα.
Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα ενταχθούν δωρεάν στη διαδικασία προ-επώασης (pre-incubationactivities) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου και μέσω μιας διαδραστικής εκπαιδευτικής και μαθησιακής εμπειρίας (training – coaching & mentoring) θα υποστηριχθούν για την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου με βάση τη δική τους επιχειρηματική ιδέα. Επιπλέον, θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια, σε χώρο που ετοιμάστηκε ειδικά για την υλοποίηση του έργου στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.
Παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με υφιστάμενες επιχειρήσεις θερμοκοιτίδων και λοιπούς μέντορες προκειμένου να δικτυωθούν και να διευρύνουν την καινοτόμα επιχειρηματική τους κουλτούρα. Το έργο AGROINNOECO συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών του Προγράμματος Balkan Med (www.interreg-balkanmed.eu).

  • Για περισσότερες πληροφορίες για το event μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 2103392500 και 6936850951.
  • Για περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό και το έργο μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 2610369225.