Δεν καταβάλουν εισφορές υγείας στον ΕΦΚΑ οι νέοι αγρότες που πάνε στρατό

Δεν καταβάλουν εισφορές υγείας στον ΕΦΚΑ οι νέοι αγρότες που πάνε στρατό

Εξαιρούνται -σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ- καταβολής εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης για όλο το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας τους οι νέοι αγρότες και οι μη μισθωτοί. Ως έναρξη ισχύος της διάταξης, ορίζεται η 1η Μαρτίου 2018, (άρθρο 23, παρ. 8, δευτ. εδάφιο).
Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 1/1/2017 έως 28/2/2018, θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες νεώτερες οδηγίες αναφέρει η εγκύκλιος του φορέα. Τέλος, αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την 31/12/2016 και έχουν κριθεί ή εκκρεμούν, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις προϋφιστάμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις.

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
⇒ 
Υποβολή σχετικού αιτήματος.
⇒ 
Ενεργή ασφάλιση στον ΕΦΚΑ με ιδιότητα Μη Μισθωτού (σ.σ.συμπεριλαμβάνει και τους αγρότες), για όλο το χρονικό διάστημα στρατιωτικής θητείας ή μέρος αυτής. Αποδεδειγμένη περίοδος στρατιωτικής θητείας.

  • Η έναρξη εξαίρεσης ανατρέχει την 1η του μήνα της στράτευσης ενώ η λήξη, την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα λήξης της θητείας.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Για την άσκηση του δικαιώματος υποβάλλεται σχετικό αίτημα στην αρμόδια Υπηρεσία ΕΦΚΑ. Το αίτημα υποβάλλεται κατά την έναρξη της στρατιωτικής θητείας και όχι αργότερα από την ημερομηνία λήξης της.
2. 
Το αίτημα συνοδεύεται από βεβαίωση της Στρατολογικής Υπηρεσίας, από την οποία προκύπτουν γενικά στοιχεία στράτευσης του ασφαλισμένου και, οπωσδήποτε, η χρονική διάρκεια της θητείας.
3. 
Ελέγχεται ο ενεργός ασφαλιστικός δεσμός με ιδιότητα Μη Μισθωτού.
4. 
Εκδίδεται απόφαση εξαίρεσης κλάδου υγείας.
5. 
Η περίοδος εξαίρεσης απεικονίζεται στο Μηχανογραφικό Σύστημα “Ασφάλιση-Έσοδα”, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το αρ.πρωτ. ΔΙΕΙΣΦΜΜ/91/156557/6-22019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών.

  • Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση αναστολής της θητείας, ή τροποποίησης του αρχικού διαστήματος διάρκειας στρατιωτικής θητείας οι ασφαλισμένοι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση, ή Πιστοποιητικό Τύπου Α’, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ορθά το χρονικό διαστήματος της εξαίρεσης.

Πηγή: www.agronews.gr