Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιάλειας αύριο το μεσημέρι

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιάλειας αύριο το μεσημέρι

Έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιάλειας, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης», την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών», (λόγω εκλογών 26.05.2019).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αποδοχή χρηματοδότησης από Υπουργείο Εσωτερικών για «Καταβολή μισθωμάτων των Σχολικών Μονάδων από 01.01.2019 έως 30.04.2019».
2. Αποδοχή χρηματοδότησης από Υπουργείο Εσωτερικών για «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2019».
3. Αποδοχή ένταξης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αιγίου, Συμπολιτείας, Αιγείρας, Διακοπτού & Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕΠ 001 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπολόγου και υπόλογου διαχειριστή.
4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας τριών (3) μηνών, βάσει του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του Ν.4547/2018, για κάλυψη πρόσκαιρων/εποχικών αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αιγιαλείας.