Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου καλούνται οι αμπελουργοί να υποβάλλουν δήλωση παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας αµπελοοινικών προϊόντων για την αµπελοοινική περίοδο 2016-2017, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του τμήματος Οίνου της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής του υπουργείου.

Στη σχετική εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

Στο πλαίσιο εφαρµογής των άρθρων 9 και 10 του Καν (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής, οι υπόχρεοι σε «∆ήλωση Παραγωγής» και κατά περίπτωση «∆ήλωση Επεξεργασίας/Εµπορίας», υποβάλλουν κατ’  έτος στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, τις σχετικές δηλώσεις.
Ενόψει έκδοσης της νέας Υπουργικής Απόφασης σχετικά µε τη διαδικασία που θα ακολουθείται εφεξής, σας γνωρίζουµε ότι για την τρέχουσα αµπελοοινική περίοδο 2016-2017, η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων παραµένει η ίδια (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή-Αρχείο EXCEL).
Oι υπόχρεοι θα πρέπει να συµπληρώσουν και καταθέσουν τις δηλώσεις στις κατά τόπου ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, έως την 15 Ιανουαρίου 2017 και συγκεκριµένα:
– Τα έντυπα των δηλώσεων συµπληρώνονται µε πραγµατικά στοιχεία τα οποία πρέπει να συµφωνούν µε το Βιβλίο Παραγωγής του οινοποιείου.
– Οι ποσότητες των οίνων που αναγράφονται στη δήλωση παραγωγής αφορούν τη συνολική ποσότητα που λαµβάνεται στο τέλος της βασικής αλκοολικής ζύµωσης και περιλαµβάνουν και τις οινολάσπες.
– Η δήλωση παραγωγής κάθε οινοποιητικής επιχείρησης συνοδεύεται υποχρεωτικά και από το συµπληρωµένο έντυπο «Συγκεντρωτική ∆ήλωση Παραγωγής».
– Στο έντυπο «∆ήλωση Επεξεργασίας Εµπορίας» αναγράφονται οι ποσότητες των προϊόντων (σταφύλια που έχουν πωληθεί ή γλεύκη που έχουν παραχθεί και δεν κατέχονται κατά την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης).
Οι ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής µετά την παραλαβή και τον έλεγχο των συµπληρωµένων εντύπων «∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», «∆ΗΛΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΕΜΠΟΡΙΑΣ», θα συµπληρώσουν το έντυπο «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», καθώς και το αντίστοιχο αρχείο EXCEL µε τα στοιχεία των δηλώσεων παραγωγής για τις οινοποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής αρµοδιότητάς τους.
Στην περίπτωση που το όνοµα κάποιου παραγωγού δεν εµφανίζεται στη λίστα του αρχείου τότε οι αρµόδιοι υπάλληλοι καλούνται να προσθέσουν το όνοµα και τα στοιχεία της ∆ήλωσης Παραγωγής προσθέτοντας µία επιπλέον γραµµή. Στην τελευταία στήλη του Πίνακα µε τον τίτλο «Παρατηρήσεις», οι αρµόδιοι υπάλληλοι µπορούν να συµπληρώσουν οποιαδήποτε παρατήρηση κρίνουν ως απαραίτητη (π.χ. Νέος Παραγωγός).
Οι ανωτέρω δηλώσεις (∆ήλωση Παραγωγής, Συγκεντρωτική ∆ήλωση Παραγωγής, ∆ήλωση Επεξεργασίας/Εµπορίας) µε τον Συγκεντρωτικό Πίνακα ∆ηλώσεων Παραγωγής, σε έντυπη µορφή, καθώς και το αρχείο EXCEL, σε ηλεκτρονική µορφή, θα αποσταλούν στη ∆ιεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίµων Φυτικής Παραγωγής του Υπ.Α.Α.Τ., έως την 15η Φεβρουαρίου 2017.
Σηµειώνεται, ότι οι ∆ηλώσεις σε ηλεκτρονική µορφή, θα αποσταλούν αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: ntavoularis@minagric.gr
Τονίζεται ότι, η ορθή συµπλήρωση καθώς και η εµπρόθεσµη υποβολή των δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας εµπορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη νόµιµη κατοχή και εµπορία των αµπελοοινικών προϊόντων. Η καταληκτική ηµεροµηνία της 15 Ιανουαρίου 2017 για την υποβολή των δηλώσεων στις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, θα τηρηθεί απαρέγκλιτα, πέραν της οποίας θα επιβληθούν τα διοικητικά µέτρα συµµόρφωσης και οι κυρώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4235/2014 (Α’ 32).

dimtse90ΑΓΡΟΤΙΚΑΜέχρι τις 15 Ιανουαρίου καλούνται οι αμπελουργοί να υποβάλλουν δήλωση παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας αµπελοοινικών προϊόντων για την αµπελοοινική περίοδο 2016-2017, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του τμήματος Οίνου της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής του υπουργείου. Στη σχετική εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής: Στο πλαίσιο εφαρµογής των άρθρων...